Regulamin akcji promocyjnej “Płać Masterpassem w Skubacz.pl”


Stosownie do punktu 4 Regulaminu akcji promocyjnej “Płać Masterpassem w Skubacz.pl” informujemy o zakończeniu w dniu 16 lutego 2019 r. o godzinie 13:23:49 akcji promocyjnej "Płać Masterpassem w Skubacz.pl" w związku z wyczerpaniem środków przeznaczonych na jej organizację. Przypominamy, że spełnienie warunków opisanych w punkcie 8 Regulaminu akcji promocyjnej “Płać Masterpassem w Skubacz.pl” po terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym nie będzie skutkować przyznaniem Nagrody w rozumieniu Regulaminu akcji promocyjnej “Płać Masterpassem w Skubacz.pl”. 1. Organizatorem akcji promocyjnej “Płać Masterpassem w Skubacz.pl”, zwanej dalej Akcją, jest Dotpay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000700791, NIP: 6342661860, REGON: 240770255, o kapitale zakładowym w wysokości 4 000 000 zł, opłaconym w całości, zwana dalej Organizatorem.
 2. Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Akcja prowadzona jest w celu promocji płatności online z wykorzystaniem usługi portfela elektronicznego Masterpass.
 4. Akcja trwa od 27.12.2018 r. do 21.03.2019 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych Akcję, o czym Organizator zawiadomi uczestników poprzez publikację komunikatu na stronach: www.skubacz.pl.
 5. Akcja nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 6. Nagroda przyznana w ramach Akcji jest nagrodą związaną ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nagroda jest zwolniona z podatku dochodowego, za wyjątkiem sytuacji, gdy Uczestnik otrzymuje Nagrodę w związku z prowadzoną przez Uczestnika pozarolniczą działalnością gospodarczą stanowiącą przychód z tej działalności. Uczestnik otrzymujący Nagrodę w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą jest obowiązany do opodatkowania nagrody łącznie z przychodami z tej działalności oraz o nadesłanie do Organizatora pisemnego oświadczenia o konieczności opodatkowania nagrody.
 7. Uczestnikiem Akcji może być wyłącznie osoba posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zwana dalej Uczestnikiem.
 8. Warunkiem przyznania nagrody jest spełnienie w terminie wskazanym w punkcie 4 łącznie następujących warunków:
  1. Złożenie przez Uczestnika zamówienia na stronie www.skubacz.pl na kwotę co najmniej 30 zł zgodnie z regulaminem dokonywania zamówień poprzez Skubacz.pl, którego operatorem jest Skubacz.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu przy ul. Wolności 345/605, 41-800 Zabrze, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000416054, NIP: 6482765571, REGON: 242895699, o kapitale zakładowym w wysokości 121 000 zł, opłaconym w całości,
  2. Opłacenie przez Uczestnika zamówienia złożonego na stronie www.skubacz.pl online z wykorzystaniem usługi portfela elektronicznego Masterpass.
 9. Za udział w Akcji Organizator przyznaje Uczestnikowi nagrodę pieniężną w wysokości 20 zł brutto, zwaną dalej Nagrodą.
 10. Organizator przewiduje przydzielenie Uczestnikom 15 000 Nagród.
 11. Organizator wypłaca Uczestnikowi przyznaną mu Nagrodę w terminie 14 dni roboczych, tj. niebędących sobotami lub dniami wolnymi od pracy w rozumieniu art. 1 ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy, zwanych dalej Dniami Roboczymi, od dnia dokonania transakcji zgodnie z punktem 8 lit. b), za pośrednictwem eCard S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Tadeusza Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000042304, NIP: 5213103040, REGON: 016341786, o kapitale zakładowym w wysokości 30 259 488 zł, opłaconym w całości – w związku z tym w potwierdzeniu transakcji oraz w historii rachunku jako nadawca widnieć będzie eCard S.A.
 12. Uczestnik nie może otrzymać ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za Nagrodę.
 13. Organizator może zwiększyć liczbę lub wartość Nagród albo przedłużyć lub skrócić czas trwania Akcji w razie nadwyżki lub wyczerpania dostępnej puli Nagród.
 14. Wszystkie Nagrody niewydane Uczestnikom pozostają do dyspozycji Organizatora.
 15. Reklamacje dotyczące Akcji należy kierować do Organizatora wyłącznie:
  1. w formie pisemnej – osobiście w siedzibie Organizatora w Krakowie przy ul. Wielickiej 72 (30-552) lub przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe na adres Dotpay sp. z o.o., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, z dopiskiem: „Płać Masterpassem w Skubacz.pl”,
  2. w formie elektronicznej – w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres bok@dotpay.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.dotpay.pl z dopiskiem: “Płać Masterpassem w Skubacz.pl”.
 16. Reklamacje można składać w czasie trwania Akcji i w ciągu 14 dni od zakończenia Akcji. W wypadku reklamacji kierowanej przesyłką pocztową o zachowaniu terminu decyduje data nadania.
 17. Odpowiedzi na reklamację udziela się w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, na adres zwrotny wskazany w reklamacji. W wypadku odpowiedzi na reklamację kierowanej przesyłką pocztową o zachowaniu terminu decyduje data nadania.
 18. Organizator może dokonywać zmian regulaminu z ważnych przyczyn, tj. w wypadku:
  1. Nadwyżki lub wyczerpania dostępnej puli Nagród,
  2. Zmiany podmiotu, za pośrednictwem którego następuje wypłata Nagród,
  3. Zmiany danych Organizatora lub podmiotu, za pośrednictwem którego następuje wypłata Nagród,
  4. Pojawienia się nowych lub zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  5. Pojawienia się nowych lub zmiany interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  6. Konieczności zastosowania się do aktów wydanych przez właściwe organy administracji publicznej lub orzeczeń sądów,
  7. Zmian rynkowych wynikających z postępu technicznego, technologicznego lub informatycznego,
  8. Konieczności sprostowania oczywistych omyłek pisarskich.
 19. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, który przetwarza dane osobowe Uczestników w zakresie niezbędnym dla organizacji Akcji (w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem Akcji, w tym wydania nagrody i rozpatrzenia reklamacji). Uczestnik ma prawo wglądu do treści jego danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych w związku z udziałem w promocji jest dobrowolne, z tym że niepodanie danych uniemożliwia wzięcie udziału w Akcji.