Polityka prywatności Skubacz.pl. Sp. z o.o.- Pizza online!


Ochrona Danych Osobowych

  1. Skubacz.pl przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Skubacz.pl z starannie dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne przewidziane prawem a zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności Skubacz.pl zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Skubacz.pl sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu.
  2. Skubacz.pl. Sp. z o.o. z siedzibą w 41- 800 Zabrze, ul. Wolności 345/605, wpisaną do KRS:0000416054, NIP 648-276-55-71, Regon 242895699 jest Administratorem Danych osobowych Klientów.
  3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez Skubacz.pl.
  4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w Paragrafie 3 punkt 3 jest konieczne do złożenia zamówienia przez Klienta . Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  5. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji lub dokonywania zamówień Produktów są wykorzystywane do celów księgowych, kontaktowania się z Klientem w ramach realizacji zamówień oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem zlecenia Klienta w tym także udostępniane Pizzerią Partnerskim, które fizycznie realizują zamówienie złożone przez Klienta z wykorzystaniem Skubacz.pl. Dane te mogą służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy warunki prawne.
  6. Dane kontaktowe mogą być wykorzystywane do przesyłania Klientowi przez Skubacz.pl informacji marketingowych. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
  7. Dodatkowo na sadzie sporadycznych ankiet Skubacz.pl zbiera od Klientów dane demograficzne i profilowe (takie jak wykształcenie, wiek, zarobki). Dane te wykorzystywane są do badania preferencji Klientów i dostosowywania oferty Skubacz.pl do ich oczekiwań. Ujawnienie tych danych jest zawsze dobrowolne, a Klientowi w każdej chwili przysługuje prawo rezygnacji z otrzymywania tego typu ankiet lub brania w nich udziału.
  8. Skubacz.pl w ramach prowadzonych akcji i konkursów promocyjnych wykorzystuje dane Klientów do przesłania stosownych informacji. Klient w każdej chwili ma prawo do rezygnacji z otrzymywania tego typu danych.
  9. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości, administracji fiskalnej.

Skubacz.pl zapewnia Klientom możliwość wglądu i modyfikacji danych osobowych łącznie możliwością ich usunięcia ze zbioru danych gromadzonych przez Skubacz.pl. Jeżeli Klient nie uregulował należności lub swoim dotychczasowym zachowaniem naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta Skubacz.pl zastrzega sobie prawo do zachowania tych danych do czasu wyjaśnienia wzajemnych roszczeń.