Regulamin Skubacz.pl. Sp. z o.o.- Pizza online!


Paragraf 1 Definicje

 1. Skubacz.pl – to system informatyczny służący do zamawiania pizzy w Restaurancjach Partnerskich metodą online/przez Internet.
 2. Restaurant Partnerska – to osoba fizyczna lub prawna prowadzące działalność gospodarczą w formie lokalu gastronomicznego typu restaurant i realizująca zamówienia Klientów składane poprzez system Skubacz.pl
 3. Produkt – towary, które można zamówić poprzez Skubacz.pl w Restauracjach Partnerskich.
 4. Klient – każdy kto dokonuje zakupu poprzez Skubacz.pl.
 5. Konto – zbiór informacji o Kliencie, który zarejestrował się w Skubacz.pl.
 6. Rejestracja – procedura tworzenia konta Klienta w systemie Skubacz.pl.
 7. Regulamin – zbiór postanowień w zakresie dokonywania zamówień poprzez Skubacz.pl .

Paragraf 2 Rejestracja w Skubacz.pl

 1. Rejestracja w Skubacz.pl jest bezpłatna i dobrowolna. Do składania zamówień poprzez Skubacz.pl Rejestracja nie jest wymagana.
 2. Utworzenie Konta ułatwia Klientom korzystanie ze Skubacz.pl w szczególności poprzez korzystanie z historii zamówień i przygotowanie samego zamówienia.
 3. W celu Rejestracji Klient wypełnia formularz rejestracyjny poprzez podanie: swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i/lub dostawy, adresu e-mail (login), numeru telefonu kontaktowego, oraz hasła.
 4. Klient wypełniając formularz oświadcza, że wszystkie dane w nim zawarte są prawdziwe. Klient ponosi wyłączna odpowiedzialność za prawidłowości podanych przez niego danych podczas Rejestracji i ich aktualność podczas składania zamówień.
 5. Po prawidłowym przeprowadzeniu Rejestracji Klient uzyskuje dostęp do systemu za pomocą adresu email (loginu) i hasła poprzez wypełnienie odpowiednich rubryk na stronie http://www.skubacz.pl
 6. Klientowi nie wolno korzystać z Kont innych Klientów oraz udostępniać swojego Konta innym osobom. Klient powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Konta nie mogą być przedmiotem obrotu w szczególności zbycia, zastawu itp.
 7. Skubacz.pl zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych usług w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone.
 8. Skubacz.pl ma prawo uzależnić Rejestrację od uwiarygodnienia danych podanych przez Klienta.


Paragraf 3 Realizacja zamówienia

 1. Klientami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikami mogą być również osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Zakupów Produktów może dokonywać Klient niezależnie od tego czy jest zalogowany/zarejestrowany do Skubacz.pl czy nie.
 3. W celu złożenia zamówienia Klient dokonuje wyboru zamawianych Produktów, wskazuje adres dostawy, oczekiwany czas dostawy, imię i nazwisko, numer telefonu, adres email oraz akceptacji wartości zamówienia. Czas dostawy widoczny w trakcie tworzenia zamówienia należy traktować jako orientacyjny.
 4. Klienta wysyła zamówienie za pomocą Skubacz.pl do Pizzerii Partnerskiej celem potwierdzenia przyjęcia do realizacji i samej realizacji. Wysyłając zamówienie Klient potwierdza, ze zapoznał się z niniejszym Regulaminem i go akceptuje.
 5. Restaurant Partnerska po potwierdzeniu realizuje dostawę Produktów na adres wskazany przez Klienta w prawidłowo wypełnionym zamówieniu dokładając wszelkich starań by termin realizacji był możliwie zgodny z terminem wskazanym w potwierdzeniu zamówienia.
 6. W momencie dostawy dostawca wręczy wraz z zamówionymi produktami paragon fiskalny. W przypadku gdy Klient życzy sobie otrzymać fakturę VAT musi podać wszystkie niezbędne dane w formularzu zamówienia.
 7. Warunkiem koniecznym przyjęcia zamówienia do realizacji jest jego minimalna wartość w wysokości 20 złotych (słownie: dwadzieścia złotych) brutto.
 8. W przypadku zamówienia z płatnością online (płatność kartą lub przelewm elektronicznym) i konieczności anulowania zamówienia, środki zostaną zwrócone klientowi w ciągu 2-4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Zwłoka wynika ze sposobu działania operatorów płatności internetowych.


Paragraf 4 Uprawnienia Skubacz.pl i Pizzerii Partnerskiej

 1. Skubacz.pl i Restaurant Partnerska zastrzegają sobie prawo odmowy realizacji zamówienia złożonego na podstawie błędnie lub nieprawidłowo wypełnionych formularzy bądź złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu.
 2. Skubacz.pl i Restaurant Partnerska zastrzegają sobie prawo odmowy realizacji zamówienia z ważnych dla siebie powodów. Informacja o ewentualnej odmowie nastąpi za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie
 3. Skubacz.pl i Restaurant Partnerska zastrzegają sobie prawo do weryfikacji danych Klienta.
 4. Skubacz.pl może zawiesić Konto Klienta w przypadku, gdy działania Klienta naruszają postanowienia Regulaminu lub inny sposób szkodzą Skubacz.pl bądź, gdy Konto wymaga dodatkowej weryfikacji danych.
 5. W przypadku stwierdzenia przez Skubacz.pl działań Klienta mogących utrudniać lub destabilizować działanie systemu, Skubacz.pl może niezwłocznie zablokować Konto takiego Klienta.
 6. Klient, którego Konto jest zawieszone/zablokowane nie może w tym czasie ponownie zarejestrować się bądź prowadzić Konta bez uprzedniej zgody Skubacz.pl. Skubacz.pl może odmówić Klientowi kolejnej rejestracji i prowadzenia Konta także wówczas, gdy jakiekolwiek Konto tego Klienta było zawieszone w przeszłości.
 7. Restaurant Partnerska i Skubacz.pl ma prawo odmówić realizacji zamówienia w przypadku, gdy którykolwiek z dostawców półproduktów wycofa produkty z obiegu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2006r. nr 171, poz. 1225 ze zm.).


Paragraf 5 Reklamacje

 1. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej poprzez przesłanie jej treści na adres kontakt@skubacz.pl lub pisemnej na adres siedziby Skubacz.pl tj. Skubacz.pl Sp. z o.o. 41-800 Zabrze, ul. Wolności 345/605
 3. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta, telefon, adres e mail, datę złożenia zamówienia, data realizacji zamówienia, wskazany adres realizacji zamówienia, login Klienta oraz szczegółowy opis składanych zastrzeżeń.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niepełne lub dla potrzeby pełnego wyjaśnienia Skubacz.pl wystąpi o ich uzupełnienie, jeszcze przed rozpatrzeniem reklamacji. Czas rozpatrzenia reklamacji ulega przedłużeniu do momentu uzupełniania danych przez Klienta składającego reklamację.
 5. Skubacz.pl rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Skubacz.pl może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Klienta lub na adres wskazany w samej reklamacji.

Paragraf 6 Przerwy Techniczne

 1. Skubacz.pl dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie systemu . W każdym przypadku awarii Skubacz.pl; dołoży wszelkich starań, aby ograniczyć negatywne skutki zaistniałych awarii technicznych czy programistycznych.
 2. Aby rozwijać system oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy w działaniu Skubacz.pl. Skubacz.pl poinformuje Klientów w miarę możliwości, o terminie i przewidywanej długości trwania przerwy.
 3. Za awarię uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość lub wszyscy Klienci utracili możliwość korzystania z podstawowych funkcji systemu zakupów Produktów przez Internet, w szczególności nie mogli się zalogować, dokonać zamówienia czy potwierdzić zamówienia i inne.

Paragraf 7 Zmiany Regulaminu

 1. Skubacz.pl w każdej chwili może dokonać zmian w Regulaminie i uruchomić nową wersję usług. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Skubacz.pl , który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia Klientom zmienionego Regulaminu.
 2. Klient przy pierwszym logowaniu celem dokonania zakupów Produktu po wejściu w życie zmienionego Regulaminu zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Za akceptację zmian uważa przystąpienie do realizacji zamówienia. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rezygnacją Klienta z dokonywania zakupów Produktów poprzez Skubacz.pl. Informacja o zmianie Regulaminu może być przesłana również za pomocą poczty elektronicznej.Paragraf 9 Dane Osobowe

 1. Skubacz.pl przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Skubacz.pl z starannie dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne przewidziane prawem a zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności Skubacz.pl zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Skubacz.pl sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu.
 2. Skubacz.pl. Sp. z o.o. z siedzibą w 41-800 Zabrze, ul. Wolności 345, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000416054, NIP 648-276-55-71, Regon242895699 jest Administratorem Danych osobowych Klientów.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez Skubacz.pl.
 4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w Paragrafie 3 punkt 3 jest konieczne do złożenia zamówienia przez Klienta . Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji lub dokonywania zamówień Produktów są wykorzystywane do celów księgowych, kontaktowania się z Klientem w ramach realizacji zamówień oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem zlecenia Klienta w tym także udostępniane Pizzerią Partnerskim, które fizycznie realizują zamówienie złożone przez Klienta z wykorzystaniem Skubacz.pl. Dane te mogą służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy warunki prawne.
 6. Dane kontaktowe mogą być wykorzystywane do przesyłania Klientowi przez Skubacz.pl informacji marketingowych. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
 7. Dodatkowo na sadzie sporadycznych ankiet Skubacz.pl zbiera od Klientów dane demograficzne i profilowe (takie jak wykształcenie, wiek, zarobki). Dane te wykorzystywane są do badania preferencji Klientów i dostosowywania oferty Skubacz.pl do ich oczekiwań. Ujawnienie tych danych jest zawsze dobrowolne, a Klientowi w każdej chwili przysługuje prawo rezygnacji z otrzymywania tego typu ankiet lub brania w nich udziału.
 8. Skubacz.pl w ramach prowadzonych akcji i konkursów promocyjnych wykorzystuje dane Klientów do przesłania stosownych informacji. Klient w każdej chwili ma prawo do rezygnacji z otrzymywania tego typu danych.
 9. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości, administracji fiskalnej.
 10. Skubacz.pl zapewnia Klientom możliwość wglądu i modyfikacji danych osobowych łącznie możliwością ich usunięcia ze zbioru danych gromadzonych przez Skubacz.pl. Jeżeli Klient nie uregulował należności lub swoim dotychczasowym zachowaniem naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta Skubacz.pl zastrzega sobie prawo do zachowania tych danych do czasu wyjaśnienia wzajemnych roszczeń.


Paragraf 10 Postanowienia Końcowe

 1. Wszelkie spory pomiędzy Klientem a Skubacz.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne, a obowiązującym prawem jest prawo polskie.
 2. Jeżeli któreś z postanowień Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 3. Każdy może zapoznać się z niniejszym Regulaminem, który jest udostępniony na stronie internetowej www.skubacz.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. nr. 144, poz. 1204 z zm.); ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 r. nr. 141, poz. 1176 z zm.)

Regulamin obowiązuje od dnia 15.08.2011