Regulamin korzystania ze strony internetowej „www.skubacz.pl”


Regulamin określa zasady przyjmowania do publikacji oraz publikowania w ramach portalu www.skubacz.pl, prowadzonego przez Restaumatic Sp. z o.o., 41-800 Zabrze, ul. Wolności 345, NIP: 648-276-55-71

§ 1.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Wyszukiwarce – należy przez to rozumieć wyszukiwarkę zasobów umieszczoną pod adresem www.skubacz.pl

 2. Administratorze Wyszukiwarki – należy przez to rozumieć Restaumatic Sp. z o.o. 41-800 Zabrze, ul. Wolności 345, NIP: 648-276-55-71

 3. Zasobach – należy przez to rozumieć katalog danych restauracji współpracujących z Administratorem Wyszukiwarki;

 4. Użytkowniku – należy przez to rozumieć każdego, kto korzysta z Zasobów publikowanych w ramach Wyszukiwarki;

§ 2.

 1. Administrator Wyszukiwarki zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zakłócenia w jej funkcjonowaniu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych.

 2. Administrator Wyszukiwarki nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich, w tym Użytkowników, za treść publikowanych Zasobów oraz zawartość stron internetowych, do których odwołania (linki) mogą być zamieszczone w publikowanych Zasobach. Administrator Wyszukiwarki nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie błędy oraz nieprawdziwe lub mylące informacje w nich zawarte. Administrator Wyszukiwarki nie ponosi również odpowiedzialności za zmianę treści stron internetowych, do których znajdują się odwołania (linki).

§ 3.

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Wyszukiwarki są następujące:

 1. Użytkownik powinien posiadać sprzęt komputerowy z internetową przeglądarką WWW podłączony do sieci INTERNET. Internetowa przeglądarka WWW powinna obsługiwać pliki cookies oraz technologie JavaScript. Administrator Wyszukiwarki zaleca korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych.

 2. Wyszukiwarka używa plików cookies oraz pozyskuje informacje o adresie IP i adresach stron Wyszukiwarki, które odwiedzał Użytkownik. Informacje te są gromadzone jedynie w celach statystycznych i technicznych.

§ 4.

 1. Publikowane w Wyszukiwarce mogą być jedynie Zasoby spełniające łącznie poniższe warunki:

  1. są kompletne, to znaczy stanowią merytoryczną i użytkową całość oraz nie zawierają odniesień do materiałów udostępnianych poza Wyszukiwarką na zasadach komercyjnych;

  2. Zasoby mogą zawierać logo restauracji oraz jej nazwę, która odpowiada za ich opublikowanie oraz oznaczenie ich autora.

  3. Zasoby nie mogą zawierać treści sprzecznych z prawem, naruszających prawa i dobra osób trzecich, zawierających wulgaryzmy, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc, jak również treści erotycznych i pornograficznych oraz innych uznanych powszechnie za naganne moralnie i społecznie niewłaściwe.

§ 5.

 1. Za publikację Zasobów w ramach Wyszukiwarki nie przysługuje jakiekolwiek świadczenie pieniężne lub ekwiwalentne;

 2. Materiały publikowane w Wyszukiwarce mogą zawierać komponenty tekstowe, graficzne (zdjęcia, znaki graficzne, schematy, itp.) lub audiowizualne.

§ 6.

 1. Administrator Wyszukiwarki przekaże publikowane Zasoby na żądanie sądu, prokuratury, policji lub innych uprawnionych organów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

§ 7.

 1. Korzystanie z Zasobów publikowanych w Wyszukiwarce jest bezpłatne.

 2. Użytkownik nie może czerpać żadnych korzyści majątkowych (pośrednio lub bezpośrednio) z Zasobów umieszczonych w Wyszukiwarce.

§ 8.

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Zasobów publikowanych w ramach Wyszukiwarki zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz niniejszym Regulaminem.

 2. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań mających na celu zakłócenie poprawnej pracy Wyszukiwarki.

 3. Użytkownik w każdej chwili może zakończyć korzystanie z Wyszukiwarki.

§ 9.

 1. W wypadku, gdy Zasoby publikowane w ramach Wyszukiwarki stanowią utwór w rozumieniu Ustawy – Prawo autorskie, autorskie prawa majątkowe do niego posiada Administrator Wyszukiwarki lub podmioty, które na podstawie odrębnych umów opublikowały powyższe Zasoby w ramach Wyszukiwarki.

 2. Prawem autorskim chroniona jest również szata graficzna Wyszukiwarki oraz wybór i układ prezentowanych treści.

§ 10.

 1. Administrator Wyszukiwarki nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu i oprogramowania Użytkownika wynikające z wykorzystania Wyszukiwarki i jej Zasobów.

 2. Administrator Wyszukiwarki nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Zasobów na szkodę Użytkownika przez nieuprawnione osoby trzecie oraz za szkody spowodowane nieprawidłowym działaniem Wyszukiwarki lub brakiem dostępności do Wyszukiwarki.

 3. Administrator zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), informuje, iż nie wprowadza oprogramowania niebędącego składnikiem Wyszukiwarki.

§ 11.

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania w Wyszukiwarce.

 2. Administrator Wyszukiwarki ma prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmieniony Regulamin staje się wiążący od dnia opublikowania go na stronie Wyszukiwarki.